Heights Ateneo — The Official Literary and Artistic Publication and Organization of the Ateneo de Manila University

The 11th Ateneo HEIGHTS Artists Workshop Application Guidelines

HEIGHTS | Aug 31, 2020

Tumatanggap na ang HEIGHTS ng mga aplikasyon para sa ika-11 na Ateneo HEIGHTS Artists Workshop (AHAW) na gaganapin mula ika-7 hanggang ika-8 ng Nobyembre, 2020. Ngayong taon, binibigyan ng palihang ito ang labinganim [16] na mapipili na mahubog pa ang kanilang malikhaing potensyal sa pamamagitan ng talakayan kasama ang ilan sa mga nangungunang indibidwal sa larangan ng sining sa Pilipinas. Pagkatapos ng mismong palihan, ilalathala ang isang catalogue para ipagbunyi ang paglago ng labinganim na napili.

Bukás ang palihang ito sa mga kasalukuyang mag-aaral ng Paraalang Loyola. Maaring magpadala ang mga interesadong aplikante ng email kung saan nakalakip ang .zip file na may ngalang, "[Apelyido]_AHAW11" at naglalaman ng mga sumusunod:

 • Isang portfolio ng apat hanggang pitong mga piyesa (paalala na ang bawat aplikante ay maaring pumili ng isang medium lamang):

  • Gamitin ang pamagat ng piyesa bilang pangalan ng file nito.

 • Isang .pdf file na naglalaman para sa bawat piyesa: pamagat, dimensions, ginamit na medium, at ang taon kung kailan ito natapos:

  • Maaaring ipaliwanag ang bawat piyesa basta’t hindi lalagpas sa dalawang pangungusap ang paliwanag.

 • Isang 1-2 pahina na Pambungad na Sanaysay na tumutugon sa mga sumusunod na katanungan:

  • Ipaliwanag ang conceptual project ng iyong portfolio.

   • Ano ang nais mong sabihin sa mga nilikha mo?

   • Bakit ka lumilikha? Ano ang mga karaniwang tema sa mga ginawa mo?

   • Kailan at paano ka nagsimulang lumikha?

   • Bakit ka patuloy na lumilikha?

  • Anong direksyon ang nais mong tahakin sa paglikha mo?

   • Ano ang inaasahan mong matutunan mula sa palihan?

 • Isang .pdf file na naglalaman ng:

  • Buong Pangalan:

  • Palayaw:

  • Taon at Kurso:

  • Mobile Number:

  • Medium:

Ipadala ang lahat ng ito sa heights.ls@obf.ateneo.edu nang may subject title na "AHAW11 - Application." Ang huling araw ng pagpapasa ng mga aplikasyon ay sa 11:59 n.g., ika-23 ng Setyembre, 2020.

Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa heights.ls@obf.ateneo.edu o magpadala ng mensahe sa HEIGHTS Facebook Page.

Likha ni Lucas Abaya, Ven Bello, Carmen Dolina

Nais mo bang basahin ito sa Wikang Ingles?

Gawing i-toggle lang ang button na nakikita.

Ready to have your work featured in HEIGHTS

We are calling for contributions for the next set of articles to be featured right in our next folio.
Interested? Come and submit your works today!

Contribute Now