Heights Ateneo — The Official Literary and Artistic Publication and Organization of the Ateneo de Manila University

Call for Contributions for Seniors Folio 2021

HEIGHTS | Mar 4, 2021

Nakalakip dito ang mga palatuntunan para sa pagpasa:

IMPORMASYON

Kailangang magpasa ng lahat ng manunulat at manlilikha ng ng isang .DOCX file na naglalaman ng sumusunod na impormasyon:

 • Pangalan

 • Taon at Kurso / Kurso at Taon ng Pagtatapos / Kagarawan / Opisina

 • Contact Number

 • Bio-note

Ipasa ang mga akda sa:

 • heights.english@gmail.com (English)

 • heights.filipino@gmail.com (Filipino)

 • art.heights@gmail.com (Art)

MGA AKDA SA INGLES AT FILIPINO

Para sa bawat Panawagan para sa mga akda, maaari lamang magpasa ang bawat manunulat ng hindi lalagpas sa sampung (10) akda mula sa iba’t ibang uri ng panitikan. Sa bawat akda, kinakailangang magpasa ng dalawang(2) kopya: isa sa .DOCX format at isa sa .PDF format.

SINING-BISWAL

Para sa bawat Panawagan para sa mga akda, maaari lamang magpasa ang bawat manlilikha ng hindi lalagpas sa sampung (10) akda at hindi lalagpas sa dalawang (2) serye. Sabihin sa pangalan ng file kung indibidwal o bahagi ng isang serye ang mga ipapasa. Kinakailangan ding may resolusyon na 300 dpi ang mga ito.

 • Ilakip ang lahat ng mga akda bilang isang image file.

 • Tinatanggap ang mga files na may  .JPEG / .PNG / .IMG extensions.

 • Tinatanggap ang mga reel o screenshot ng mga .GIF at iba pang video file.

 • Hindi tatanggapin ang Photoshop at Illustrator files.

 • Mangyaring tandaan na maaaring tanggapin ng palathala ang piling bahagi lamang ng mga serye.

Para sa bawat akda, ilagay sa pangalan ng file ang pamagat, medium, at sukat nito.

Mga Tala ukol sa Proseso ng Manlilikha: Inaanyayahan ang mga manlilikha na magpasa ng paliwanag kasabay ng kanilang nilikha, ukol sa kanilang malikhaing proseso, mga konsepto at balangkas na ginamit, at iba pang mga detalye na maaaring makatulong sa proseso ng deliberasyon. Gagawin ito sa isang sanaysay na hindi lalagpas sa 250 na salita, at ilalakip bilang isang .DOCX file. Hindi ito ilalathala sa folio. 

#SubmitToHeights Likha ni Patricia Fermin

Nais mo bang basahin ito sa Wikang Ingles?

Gawing i-toggle lang ang button na nakikita.

Ready to have your work featured in HEIGHTS

We are calling for contributions for the next set of articles to be featured right in our next folio.
Interested? Come and submit your works today!

Contribute Now